Jaвни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за инвестиције у пољоприведи у 2022

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, 10/13, 142/14, 103/15, 101/16) и на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник општине Жабари“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари за 2022. годину, број 020-113/2022-01 од 29.11.2022. године („Службени гласник општине Жабари, број 15/2022 од 29.11.2022.године“),

објављује

Ј А В Н И     П О З И В

Комисија за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја расписује

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2022. ГОДИНИ

Предмет јавног позива:

 1. Јавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области пољопривреде на територији општине Жабари за 2022. годину (у даљем тексту: подстицајна средства). За ову намену обезбеђена су средства у износу од 5.600.000,00 динара
 2. Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава само по основу једне мере у оквиру Јавног позива који расписује Комисија за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину.
 3. Достављивање пријава за доделу подстицајних средстава по овом Јавном позиву могу остварити физичка и правна лица уколико су инвестиције реализоване до објављивања Јавног позива
 4. I. Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији општине Жабари, да поднесу захтев за доделу подстицајних средстава за инвестиције у пољопривреди по секторима:

– Сектор меса – Шифра инвестиције 101.2.1. Набавка квалитетних приплодних грла оваца и свиња које се користе за производњу меса.

– Сектор воћа, грожђе, поврће и  цвеће – Шифра инвестиције 101.4.1., Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака

– Сектор воћа, грожђе, поврће и  цвеће – Шифра инвестиције 101.4.2., Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

– Сектор остали усеви – Шифра инвестиције 101.5.1. и 101.5.2., Машине за примарну и допунску обраду земљишта

– Шифра инвестиције 305 – Развој техничко – технолошких, примењених, развојних и иновативних мера у пољопривреди и рураном развоју.

 1. Период за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за 2022. годину, траје од дана објављивања јавног позива на сајту општине Жабари и огласној табли Општинске управе општине Жабари, па до утрошка средстава планираних за ове намене, односно најкасније до 30.12.2022. године.

III. Износ подстицајних средстава за шифру инвестиције 101.2.1. је 90% од инвестиције а максимално 100.000,00 динара по газдинству. За шифру инвестиције 101.4.1 је 50 % од инвестиције,  а максимално 100.000,00 динара по газдинству. За шифру инвестиције 101.4.2. је 50% од инвестиције а максимално 50.000,00 динара по газдинству.  За шифру инвестиције 101.5.1. и 101.5.2. је 20 % од инвестиције,  а максимално 25.000,00 динара по газдинству. За шифру инвестиције 305 је 100 % од вредности пројекта.

 1. Право на коришћење средстава могу остварити правна лица и пољопривредна газдинства која испуњавају следеће услове:

– да корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем или производњом/инвестицијом на територији општине Жабари;

– прихватљиви корисници за шифру инвестиције 101.2.1. су пољопривредна газдинства која у свом власништву, односно у власништву члана РПГ на крају инвестиције имају најмање 10, а највише 300 приплодних оваца, или 5 – 100 грла приплодних крмача. Квалитетна приплодна грла за које се конкурише у оквиру ове мере не смеју бити млађа од 6 месеци и старија од 15 месеци.

– прихватљиви корисници за шифру инвестиције 101.4.1 у случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака, 0,3-100 hа другог воћа и 0,2 -100 ha винове лозе.

– прихватљиви корисници за шифру инвестиције 101.4.2 су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 ha пластеника или мање од 3 ha производње поврћа на отвореном простору.

– прихватљиви корисници за шифру инвестиције 101.5.1. и 101.5.2. су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева имају мање од 50 ha под осталим усевима. Такође прихватљиви корисници у оквиру ове мере у тренутку подношења захтева морају имати испод 50 година живота.

 1. V. Образац захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у пољопривреди у оквиру овог јавног позива преузима се на писарници Општинске управе.

Уз попуњен захтев се доставља одговарајућа документација у скаладу са мером за коју лице доставља пријаву:

 • Пријаву, која се преузима на писарници Општинске управе
 • Изјаву, која се преузима на писарници Општинске управе
 • Фотокопију личне карте носиоца пољопривредног газдинства, којом потврђује да има пребивалиште на територији општине Жабари;
 • Оригинал потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства за 2022. годину, која је издата након објављивања Јавног позива;
 • Оригинал Извода из Регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне производње, издата након објављивања Јавног позива;
 • Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;
 • Доказ да је извршена уплата ( да су јасно видљиви уплатилац, сврха уплате и прималац )
 • За сектор меса: Оверени уговор као доказ о куповини квалитетних уматичених грла стоке, Доказ о броју грла у складу са мером за коју конкурише у оквиру свог газдинства, Доказ да је прибављено грло уматичено.
 • За сектор воћа – за саднице: Извод из регистра земљишних површина, Рачун, фактура или фискални исечак и готовински рачун за опрему која је купљена као доказ о куповини опреме и садница, Отпремница, сертификат о квалитету садног материјала, Здравствено уверење за садни материјал.
 • За пластенике: извод из регистра земљишних површина, рачун, фактура или фискални исечак и готовински рачун за опрему која је купљена као доказ о куповини.

 

 • За прикључне пољопривредне машине: извод из регистра земљишних површина, рачун, фактура или фискални исечак и готовински рачун за машину која је купљена као доказ о куповини. Оверена гаранција за купљену машину.
 • За развој техничко – технолошких, примењених, развојних и иновативних мера у пољопривреди и рураном развоју, одговарајући план и програм радова или пројекат у оквиру ове мере.
 1. Захтев са пратећом документацијом предаје се на писарници Општинске управе Жабари, на адреси Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, са назнаком за Комисију за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари за 2022. годину.

Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља IV овог Јавног позива, неће се разматрати. Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.

VII. Комисија за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја задржава право контроле реализованих инвестиција пре доношења коначног решења и задржава право да поред наведене документације затражи од подносиоца пријаве да достави и додатну документацију и доказе релевантне за одлучивање.

VIII. Јавни позив ће бити објављен на сајту општине Жабари, огласној табли Општинске управе општине Жабари и месним канцеларијама.

 1. Детаљне информације могу се добити од Комисије за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари, или на бројеве телефона 012/250-053 и од 7.00 до 15.00 сати сваког радног дана у периоду трајања јавног позива.

 

                                                                                    Kомисије за спровођење

                                                                                       мера пољопривредне политике и

                                                                                     политике руралног развоја

 

1 thought on “Jaвни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за инвестиције у пољоприведи у 2022

Comments are closed.