Набавка и испорука електричне енергије

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-89/17-01 од 05.06.2017. године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку, бр. 404-89/17-01 од 05.06.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈН бр. 11/2017