ЈНМВ ПО ПАРТИЈАМА – ДОБРА, НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЈН 12/2017

Набавка материјала:
Партија 1. Набавка ПВЦ столарије;
Партија 2. Набавка водоводног, канализационог и електро материјала;
Партија 3. Набавка грађевинског материјала.