Jавна набавка 19/2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
за јавну набавку радова
Асфалтирање путева на територији општине Жабари – Изградња локалног општинског јавног пута у грађевинском реону насеља Породин,
на к.п.бр. 13726 и 10310/4 К.О. Породин“
број ЈН 12/2019

 

07-7-2019. Позив за подношење понуда

03-07-2019.  Конкурсна документација