ЈН 1/2018

29.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

24.8.2018. Одлука о додели уговора

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник  РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Скупштина општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности број 1/2018 „Угоститељске услуге поводом Дана општине“

10.8.2018.  Позив за подношење понуда  
10.8.2018. Конкурсна документација  

 

ЈН 20/2018

14.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

03.8.2018.   ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR POPLOCAVANJE JN 20 2018 SKENIRANO


„Стручни надзор над извођењем радова на реконструкција тротоара – поплочавање улице Кнеза Милоша, општина Жабари“ број ЈН 20/2018

  1. Konkursna dokumentacija JNMV 20 2018 NADZOR POPLOCAVANJE TROTOARA ZABARI       25.7.5018.
  2. Poziv za podnosenje ponuda JNMV 20 2018 NADZOR POPLOCAVANJE TROTOARA ZABARI    25.7.2018.

 

 

 

ЈН 19/2018 Oбавештење о закљученом уговору

03.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУза јавну набавку број 19/2018 “Набавка и испорука електричне енергије“

11.7.2018. Одлукa о додели уговора.


На основу члана 55. став 1. тачка 2), и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник
РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул.
Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности број 19/2018
„Набавка и испорука електричне енергије“

1. Позив за подношење понуда 2018/06/27. године
2. Конкурсна документација 2018/06/27. године

 

ЈН 16/2018 Обавештење о закљученом уговору

25.7.2018. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru GRADIM DOM KUTLURE PORODIN

09.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 16 2018 DOM KULTURE PORODIN SKENIRANO

14.6.2018. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

14.6.2018.  ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 14.06.2018.


 

01.06.2018.       ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 16/2018 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
за јавну набавку радова

„Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању дела зграде за културно уметничку делатност и забаву Дома културе у Породину на кат. парц. број 7314 К.О. Породин“ број ЈН 16/2018

  1. Jaвни позив                   30.5.2018
  2. Конкурсна документација           30.5.2018.

ЈН 14/2018 обавештење о закљученом уговору

25.7.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку број 14/2018, отворени поступак “Превоз ученика основних и средњих школа са територије општине Жабари“

25.6.2018.  Одлукa о додели уговора у оквиру јавне набавке „Превоз студената основних и средњих школа са територије општине Жабари“ број ЈН 14/2018

23.05.2018

1. Појашњење конкурсне документације
2. Изменa и допунa конкурсне документације
3. Конкурсна документација- измењена
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


На основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-53/2018-01 од 23.04.2018. године, Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
за јавну набавку услуга
„Превоз ученика основних и средњих школа са територије
општине Жабари“
број ЈН 14/2018

1. Позив за подношење понуда 2018/04/26. године
2. Конкуирсна документација 2018/04/26. године

ЈН 18/2018 обавештење о закљученом уговору

18.7.2018. Оbavestenje O Zakljucenom Ugovoru NADZOR SAOBRACAJNICE

05-7-2018.. ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR SAOBRACAJNICE

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ
„Набавка услуга:
„Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења радова на изградњи и реконструкцији саобраћајница на територији општине Жабари“
број ЈН 18/2018

4. Poziv za podnošenje ponuda JNMV 18 2018 NADZOR SAOBRACAJNICE 2018 20.06.2018.

5. Konkursna dokumentacija JNMV 18 2018 NADZOR SAOBRACAJNICE 2018 20.06.2018.

 

ЈН 17/2018 Oбавештење о закљученом уговору

18.7.2018.  Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru CASA NADZOR DOM KUTLURE PORODIN

03.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 17 2018 NADZOR DOM PORODIN 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ
„Стручни надзор над извођењем радова на санацији и инвестиционом одржавању
дела зграде за културно уметничку делатност и забаву Дома културе у Породину
на кат. парц. број 7314 К.О. Породин“
број ЈН 17/2018

4. Poziv za podnoτenje ponuda JNMV 17 2018 NADZOR DOM KULTURE PORODIN 20.06.2018.

5. Konkursna dokumentacija JNMV 17 2018 NADZOR DOM KULTURE PORODIN 20.06.2018.

ЈН 1/2018 Одлука о измени Уговора

29. jun 2018 . ODLUKA O IZMENI UGOVORA VODOVOD ALEKSANDROVAC SKENIRANO

 

Реконструкција главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац) број ЈН 1/2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018 Pojasnjenje kd JN1 2018 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn-1-1 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn-1-2 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn1-2018. Poziv za podnosenje ponuda VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018

ЈН 13/2018 Обавештење о закљученом уговору

30.5.2018. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2

16.5.2018.Одлука о додели уговора


Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда „Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“ ЈН 13/2018 ( наручилац: општинска управа).

20.04.2018.    Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива
20.04.2018    Конкурсна документација

Закључен уговор – Јн 10/2018

„Извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица у насељу Точка“

број ЈН 10/2018

18.5.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

03.5.2018. Одлука о додели уговора