ЈН 17/2018 Oбавештење о закљученом уговору

18.7.2018.  Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru CASA NADZOR DOM KUTLURE PORODIN

03.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 17 2018 NADZOR DOM PORODIN 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ
„Стручни надзор над извођењем радова на санацији и инвестиционом одржавању
дела зграде за културно уметничку делатност и забаву Дома културе у Породину
на кат. парц. број 7314 К.О. Породин“
број ЈН 17/2018

4. Poziv za podnoτenje ponuda JNMV 17 2018 NADZOR DOM KULTURE PORODIN 20.06.2018.

5. Konkursna dokumentacija JNMV 17 2018 NADZOR DOM KULTURE PORODIN 20.06.2018.

ЈН 1/2018 Одлука о измени Уговора

29. jun 2018 . ODLUKA O IZMENI UGOVORA VODOVOD ALEKSANDROVAC SKENIRANO

 

Реконструкција главног водоводног цеововода у Александровцу од центра насеља према Ореовици (поред државног пута II A реда бр. 160 на делу пута Пожаревац-Свилајнац) број ЈН 1/2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018 Pojasnjenje kd JN1 2018 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn-1-1 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn-1-2 Pojasnjenje konkursne dokumentacije jn1-2018. Poziv za podnosenje ponuda VODOVOD ALEKSANDROVAC JN1-2018

ЈН 13/2018 Обавештење о закљученом уговору

30.5.2018. Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.2

16.5.2018.Одлука о додели уговора


Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда „Набавка услуга одржавања и ажурирања софтвера“ ЈН 13/2018 ( наручилац: општинска управа).

20.04.2018.    Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива
20.04.2018    Конкурсна документација

Закључен уговор – Јн 10/2018

„Извођење радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица у насељу Точка“

број ЈН 10/2018

18.5.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

03.5.2018. Одлука о додели уговора 

 

JНБР 15/2018 закључен уговор

09.5.2018.  ObavestenjeOZakljucenomUgovoru JNMV 15 2018 NADZOR TOCKA

07.5.2018 ODLUKA O DODELI UGOVORA NADZOR TOCKA

Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ „Стручни надзор над извођењем радова на уређењу саобраћајнице у оквиру постојеће регулације улица у насељу Точка“
број ЈН 15/2018

Јавна набавка МВ 11/2018 закључен уговор

8.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 1      27.04.2018. године 

7.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 27.04.2018. годинe

 6. Одлука о додели уговора 19.04.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Број ЈН 11/2018

У поступку јавне набавке мале вредности добра – канцеларијски материјал по партијама, бр.404-43/2018-01 наручилац општинска управа општине Жабари, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности добра – канцеларијски материјал по партијама.
Понуда мора да бити у целости припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове у поступку јавне набавке по ЗЈН.

  1. Позив за подношење понуда                   03.04.2018. године
  2. Конкурсна документација                         03.04.2018. године
  3. Изменa конкурсне документације            10.04.2018. године
  4. Конкурсна документација – измењена     10.04.2018. године
  5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда        10.04.2018. године

 

 

JНМВ 12/2018 закључен Уговор

1. Обавештење о закљученом уговору- Партија 1 2018/04/25. године
2. Обавештење о закљученом уговору- Партија 2 2018/04/25. године


 24.4.2018.  Одлука о додели уговора


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Услуге дератизација и сузбијања комараца
ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2018

1. Позив за подношење понуда           12.04.2018. године
2. Конкурсна документација                  12.04.2018. године

 

 

ЈНМВ 01/2018

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1/2018 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ

1. Poziv za podnošenje ponuda 07.03.2018. godine
2. Konkuirsna dokumentacija 07.03.2018. godine
3. Odluka o dodeli ugovora 26.03.2018. godine.

4. Обавештење о закљученом уговору 12.04.2018. године

 

Јавна набавка 9/2018

Набавка услуга:

Партија 1. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину;

Партија 2. –  Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, издвојено одељење у Сибници

Одлука о додели уговора

 

 

27.4.2018. Обавештење о закљученом уговору партија 1

27.4.2018. Обавештење о закљученом уговору партија 2

12.4.2018.   Одлука о додели уговора партија 1

12.4.2018. Одлука о додели уговора партија 2

 

„Набавка услуга:

Партија 1. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, истурено одељење у Кочетину;

Партија 2. – Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду у току извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији основне школе „Дуде Јовић“ Жабари, издвојено одељење у Сибници“

ЈН 6/2018

„Израда пројектно – техничке документације – пројекти локалних путева“ број ЈН 6/2018

 

Датум објаве Назив документа  
20.02.2018 Одлука о додели уговора
08.02.2018 Појашњење конкурсне документације
02.02.2018 Конкурсна документација
02.02.2018 Позив за подношење понуда