Упутство за припрему одлуке о буџету за 2023. годину

ПОШТОВАНИ  КОРИСНИЦИ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ЖАБАРИ

 

На основу члана 31. став 1. тачка 2. подтачка 1., члана 36. и 40. и 41. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Општинска управа Жабари – Одељење за буџет и финансије, доставља Вам Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину.

Ово упутство израђено је на основу важећег Закона о буџетском систему, Закона о финасирању локалне самоуправе, Фискалне стратегије за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и  2024. годину и Упутства за израду Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекције за 2024. и 2025. годину.

Упутство које вам достављамо у прилогу, садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих сте у обавези да израдите Предлог финансијског плана за 2023. годину и наредне две фискалне године. Корисници буџетских средтава су у обавези, да доставе предлоге финансијског плана, усвојен од надлежних органа, на основу система јединствене буџетске класификације са детаљним образложењем и описом расхода и издатака и са наведеним правним основом, као и изворе финансирања. Предлог се доставља у писаном облику, потписан од стране директора и оверен печатом.                     Подсећања ради, почевши од доношења буџета за 2015. годину, све локалне самоуправе и корисници буџетских средстава су у обавези да своје финасијске планове планирају у складу са програмском методологијом, члан 112. Закона о буџетском систему. У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему образложење одлуке о буџету садржи, између осталог, програмске информације које чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду, као и показатеље учинака за праћење постизања наведених циљева.

Према буџетском календару, члан 31. Закона о буџетском систему, рок за достављање предлога финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије је  01. септембар 2022. године.

  1. Upustvo za pripremu odluke o budžetu opštine Žabari za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
  2. UPUTSTVO-ZA-PRIPREMU-BUDzETA-OPSTINE-ZABARI-za-2023.-godinu
  3. Godisnji-i-polugodisnji-izvestaj-o-ucinku-programa
  4. Obrasci_za_programski_budzet_2023_-_Blanko
  5. Obrasci_za_programski_budzet_2023-predefinisani