План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у процедуру припреме и усвајања буџета општине Жабари за 2023. годину

У оквиру спровођења реформе јавних финасија, у поступку припреме и доношења
Одлуке о буџету општине Жабари за 2023. годину, наставља се процес унапређења
програмског модела буџета кроз увођење процеса родно одговорног буџетирања у
буџетски процес.
Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у
буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и
расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина Жабари посвећена је
континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно
одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси
побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи
које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.