План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Жабари за 2019

На основу члана 16. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и  47/2018), Одељење за буџет и финансије Општине Жабари доноси

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА  У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ