Одлука о трећој измени и допуни одлуке о буџету општине Жабари за 2020. годину

На основу чл. 43. Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС", бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019 и 72/2019), и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије бр. 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члан 40. став 2. Статута Општине Жабари, (Сл. гласник Општине  Жабари, бр.1/2019), а на предлог Општинског већа Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 18.12.2020. године, донела је

ОДЛУКA О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2020. ГОДИНУ