Упутство за плаћање такси општина Жабари

Група за обједињену процедуру, Одељења за привреду урбанизам и друштвене делатности
Oпштинске управе општине Жабари, издаје

Упутство за плаћање такси општина Жабари од 14.06.2019.године

У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и
објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне
евиденције обједињене процедуре.

Ово упутство је израђено на основу:

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019);
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017);
Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003,
51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 –
усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени
дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени
дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин.
изн. 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018 и 38/2019);
Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за
привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015,
32/2016, 60/2016 и 75/2018);

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

1. Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117
320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:

Централна евиденција обједињене процедуре
Агенција за привредне регистре
840-29770845-52
97
Генеришите позив на број

Износ:
– за класе објеката из категорије А и Б 1.000,00 динара;
– за класе објеката из категорије В и Г 2.000,00 динара;

 

3. Издавање локацијских услова од стране надлежног републичког органа

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117

Износ:
(Тарифни број 171в Закона о републичким административним таксама)
– за објекат категорије А 1.880,00 динара
– за објекат категорије Б 2.810,00 динара
– за објекат категорије В 3.750,00 динара
– за објекат категорије Г 3.750,00 динара

Информација о локацији: 2.810,00 динара
(Тарифни број 171б Закона о републичким административним таксама)

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

1. Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117
320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:

Централна евиденција обједињене процедуре
Агенција за привредне регистре
840-29770845-52
97
Генеришите позив на број

Износ:
– за класе објеката из категорије А и Б 3.000,00 динара;
– за класе објеката из категорије В и Г 5.000,00 динара;

 

3. За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се
одобрава изградња објекта или извођење радова

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)
– за објекат категорије А 470,00 динара
– за објекат категорије Б 3.750,00 динара
– за објекат категорије В 5.630,00 динара
– за објекат категорије Г 5.630,00 динара

ИЗДАВАЊЕ И ИЗМЕНА РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА О
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

1. Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117
320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Централна евиденција обједињене процедуре
Агенција за привредне регистре
840-29770845-52
97
Генеришите позив на број
2.000,00 динара

3. За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се
одобрава изградња објекта или извођење радова

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)
– за објекат категорије А 470,00 динара
– за објекат категорије Б 3.750,00 динара
– за објекат категорије В 5.630,00 динара
– за објекат категорије Г 5.630,00 динара

ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

1. Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117
320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Централна евиденција обједињене процедуре
Агенција за привредне регистре
840-29770845-52
97
Генеришите позив на број
2.000,00 динара

3. За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова којим се
одобрава изградња објекта или извођење радова

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117

Износ:
(Тарифни број 165 Закона о републичким административним таксама)
– за објекат категорије А 470,00 динара
– за објекат категорије Б 3.750,00 динара
– за објекат категорије В 5.630,00 динара
– за објекат категорије Г 5.630,00 динара

ОБАВЕЗА ПРИЈАВЕ РАДОВА

1. Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117
320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Централна евиденција обједињене процедуре
Агенција за привредне регистре
840-29770845-52
97
Генеришите позив на број
500,00 динара

3. За потврду надлежног органа о пријави радова у складу са издатом грађевинском
дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова, односно привременом
грађевинском дозволом

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117

Износ:
(Тарифни број 171а Закона о републичким административним таксама)
– за објекат категорије А 940,00 динара
– за објекат категорије Б 4.690,00 динара
– за објекат категорије В 5.630,00 динара
– за објекат категорије Г 5.630,00 динара

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА

1. Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117
320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Централна евиденција обједињене процедуре
Агенција за привредне регистре
840-29770845-52
97
Генеришите позив на број
500,00 динара

3. За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку израде темеља у складу
са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу за извођење радова,
односно привременом грађевинском дозволом

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117

Износ:
(Тарифни број 164 Закона о републичким административним таксама)
– за објекат категорије А 1.410,00 динара
– за објекат категорије Б 2.810,00 динара
– за објекат категорије В 3.750,00 динара
– за објекат категорије Г 3.750,00 динара

ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

1. Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117
320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Централна евиденција обједињене процедуре
Агенција за привредне регистре
840-29770845-52
97
Генеришите позив на број
500,00 динара

3. За потврду надлежног органа о пријему изјаве о завршетку објекта у
конструктивном смислу, а у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о
одобрењу за извођење радова, односно привременом грађевинском дозволом

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117

Износ:
(Тарифни број 164 Закона о републичким административним таксама)
– за објекат категорије А 1.410,00 динара
– за објекат категорије Б 2.810,00 динара
– за објекат категорије В 3.750,00 динара
– за објекат категорије Г 3.750,00 динара

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

1. Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117
320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Централна евиденција обједињене процедуре
Агенција за привредне регистре
840-29770845-52
97
Генеришите позив на број
500,00 динара

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

1. Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117
320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Централна евиденција обједињене процедуре
Агенција за привредне регистре
840-29770845-52
97
Генеришите позив на број
500,00 динара

ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Захтев – општа такса на поднесак

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:
Износ:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117
320,00 динара

2. Централна евиденција обједињене процедуре

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:

Централна евиденција обједињене процедуре
Агенција за привредне регистре
840-29770845-52
97
Генеришите позив на број

Износ:
– за класе објеката из категорије А и Б 1.000,00 динара;
– за класе објеката из категорије В и Г 2.000,00 динара;

 

3. За решење којим се одобрава употреба објекта

Сврха уплате:
Прималац:
Број жиро рачуна:
Модел:
Позив на број:

Републичка административна такса
Буџет Републике Србије
840-742221843-57
97
38-117

Износ:
(Тарифни број 170 Закона о републичким административним таксама)
– за објекат категорије А 1.880,00 динара
– за објекат категорије Б 9.390,00 динара
– за објекат категорије В 18.780,00 динара
– за објекат категорије Г 18.780,00 динара

НАПОМЕНЕ:

1. Плаћање се примењује у складу са Законом о планирању и изградњи, Закона о
републичким административним таксама и Одлуке о накнадама за послове регистрације
и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

2. Приликом подношења захтева, преко централног информационог система Агенције за
привредне регистре (ЦИС), добићете инструкције о начину плаћања такси и накнада,
укључујући и накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП).

3. Код сваког поновљеног захтева поново се плаћа такса за Централну евиденцију
обједињене процедуре и Републичка административна такса.

4. Код усаглашеног захтева, а у вези издавања и измене решења о грађевинској дозволи,
издавања и измене решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи и
издавања решења о употребној дозволи, не плаћа се такса за Централну евиденцију
обједињене процедуре уколико је такса за решење по захтеву већ уплаћена.