ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

• „Сл. гласник РС“, бр. 92/2023 •

НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру накнаде за заштиту и унапређивање животне средине извршене су следеће измене и прецизирања:

 •  физичко лице се брише као обвезник накнаде (ова измена неће имати утицаја у пракси пошто се ни до сада није утврђивала накнада физичком лицу, јер подзаконским актом
  није био уређен ближи начин утврђивања, плаћања као ни висина накнаде);
 • прописује се да је обвезник накнаде огранак страног правног лица како би се уједначило пословно окружење за сва лица која обављају истоветне активности;
 • уређен је појам обављања активности – па се под обављањем активности подразумева обављање делатности правног лица, предузетника и огранка страног правног лица у седишту и издвојеним пословним јединицама;
 • уређен је и појам издвојене пословне јединице, па се под издвојеном пословном јединицом у смислу овог закона, подразумевају пословни простор и пословне просторије изван седишта у којима обвезник обавља делатност, као и земљиште и просторије на земљишту које служе за обављање делатности. Наведено значи да се накнада за нпр. обављање пољопривредне делатности плаћа на територији
  на којој се налази земљиште.

Такође, дефинисано је да се издвојеном пословном јединицом сматра и обављање делатности на градилишту у непрекидном трајању дужем од 12 месеци, што значи да су обвезници сви извођачи, односно
подизвођачи чији радови на неком градилишту се врше у непрекидном трајању дужем од 12 месеци;

 • уређен је појам степена негативног утицаја који настаје обављањем активности, па се под степеном негативног утицаја који настаје обављањем активности сматра непосредан, као и посредан утицај делатности коју обавља обвезник накнаде на загађивање животне средине (воде, ваздуха, земљишта, шума, геолошких ресурса, биљног и животињског света) којима се уносе загађујуће материје или
  енергија у животну средину (стварање буке, вибрације, јонизујућег и нејонизујућег зрачења), који има или може имати штетне последице на квалитет животне средине и здравље људи;
 • прецизирано је да је основица накнаде за заштиту и унапређивање животне средине степен негативног утицаја активности коју обавља обвезник накнаде на животну средину, односно количина терета (сировина, полупроизвода и готових производа хемијских и других опасних материја) намењених даљој продаји из складишта, односно носивост транспортног средства за власника теретних возила односно лица које врши транспорт нафте и деривата нафте, сировина, полупроизвода и готових производа;
 • прецизира се да је Законом прописана максимална висина накнаде, а да се висина накнаде прописује актом Владе, односно за транспорт опасних материја одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе која има статус угрожене животне средине;
 • у члану 137. став 1. ЗОН прецизира се да јединица локалне самоуправе утврђује накнаду за заштиту и унапређивање животне средине када обвезник на територији јединице локалне самоуправе, односно градске општине обавља активност преко седишта или издвојене пословне јединице и тиме се отклањају дилеме настале у пракси да ли се накнада утврђује само према седишту обвезника, или према седишту и другим територијама на којима има издвојене пословне јединице, односно територијама на којима обавља активност од утицаја на животну средину. Наведено прецизирање значи да обвезник накнаду плаћа на свим територијама на којима обавља делатност од утицаја на животну средину;
 •  прописано је да се новооснованом правном лицу, предузетнику и огранку неће утврђивати накнада за календарску годину у којој су основани;
 • измењен је рок плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине са месечног на тромесечни, тако да се уместо до 15. у месецу за претходни месец, накнада плаћа квартално у року од 15. дана по истеку квартала;
 • чланом 93. Закона уређује се да обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине до утврђивања обавезе за 2024. годину плаћа аконтацију месечно у висини месечне обавезе за претходну годину;
 • изменама Прилога 6. Табела 2. прецизира се да висина годишње накнаде може износити највише до 0,4% прихода од пословања оствареног у претходној години (укупног прихода), а за предузетнике паушалце висина годишње накнаде може износити највише до 0,4% паушалног прихода утврђеног решењем пореског органа за годину за коју се утврђује накнада.

Брисане су одредбе којима је прописан начин умањења накнаде уколико је на нивоу обвезника утврђен виши износ од износа утврђеног на основу прописаног ограничења од 0,4% прихода.

Измењен је рок за подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине са 31. јула на 30. април сваке године.
Уређују се ослобођења од плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, и то:

 • за директне и индиректне кориснике буџетских средстава,
 • стамбене заједнице и организације обавезног социјалног осигурања,
 • предузетника за време прекида обављања делатности које региструје у складу са законом о регистрацији (за време прекида обављања делатности не може вршити утицај на животну средину),
 •  удружења – недобитне организације, цркве и верске заједнице које се финансирају искључиво од чланарина, чланских доприноса, донација, дотација, субвенција и сл,
 • управљаче националних паркова, јавна предузећа која газдују шумама и шумским земљиштем.
Објављено ЛПА