ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање редовних потреба из Правилника о категоризацији спортова

На основу члана 141.3акона о спорту(Службени гласник РС“бр.24/11,99/2011. и др.закон),Правилника о додели средстава за финансирање потреба у области спорта на територији општине Жабари , Комисија за спорт општине Жабари расписује дана 12.01.2019.године

ЈАВНИ ПОЗИВ

За финансирање редовних потреба из Правилника о категоризацији спортова, критеријумима и поступка доделе средстава за финансирање потреба у области спорта на територији општине Жабари

I
Предмет овог позива је расподела средстава за 2019 годину за редован програм .Редован програм у укупном износу од 5.950.000,00 динара ,којим се задовољавају следећи интереси у области спорта у оквиру редовних програма .

II
Редован програм обухвата :
Организација спортских такмичења од значаја за јединицу локалне самоуправе Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у међуокружним,републичким,савезним и европским такмичењима,
Спречавање негативнбих појава у спорту(допинг,насиље и недолично понашање), Издавање спортских публикација од националног значаја,
Унапређење рекреативног спорта

III
Право учешћа имају носиоци програма, под условом да:
Су чланови Спортског савеза општине Жабари
Су уписани у регистар недлежних органа
Имају седиште на територији општине жабари
Послују на недобитној основи,
Нису у поступку ликвидације ,стечаја и под забраном обављања делатности,
Немају блокаду пословног рачуна.
Намају пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
У последње две године нису правноснажном одлуком кажњавани за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.
Уз пријаву на јавни позив ,носилац програма је дужан да приложи:

Попуњен Апликациони формулар предложен од комисије за спорт општине Жабари,
Изјаву о испуњености услова из става три овог позива,оверену од стране одговорног лица.

V
Рок за подношење пријаве на јавни позив је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе.
Образац пријаве биће достављен свим спортским клубовима члановима Спортског савеза општине Жабари.
Образац пријаве на конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за спорт општине Жабари,преко канцеларије Спортског савеза лично или поштом, на адресу Спортског савеза општине Жабари,ул.Кнеза Милоша бб, 12374 Жабари.

Жабари, 12.01.2019. године