ЈН 19/2018 Oбавештење о закљученом уговору

03.8.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУза јавну набавку број 19/2018 “Набавка и испорука електричне енергије“

11.7.2018. Одлукa о додели уговора.


На основу члана 55. став 1. тачка 2), и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник
РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул.
Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку мале вредности број 19/2018
„Набавка и испорука електричне енергије“

1. Позив за подношење понуда 2018/06/27. године
2. Конкурсна документација 2018/06/27. године