ЈН 17/2018 Oбавештење о закљученом уговору

18.7.2018.  Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru CASA NADZOR DOM KUTLURE PORODIN

03.7.2018. ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 17 2018 NADZOR DOM PORODIN 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ
„Стручни надзор над извођењем радова на санацији и инвестиционом одржавању
дела зграде за културно уметничку делатност и забаву Дома културе у Породину
на кат. парц. број 7314 К.О. Породин“
број ЈН 17/2018

4. Poziv za podnoτenje ponuda JNMV 17 2018 NADZOR DOM KULTURE PORODIN 20.06.2018.

5. Konkursna dokumentacija JNMV 17 2018 NADZOR DOM KULTURE PORODIN 20.06.2018.