ЈН 16/2019 Закључен уговор

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари 

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ

Израда процене ризика од катастрофа, план смањења ризика од катастрофа и

план заштите и спасавања“

број ЈН 16/2019

09-9-2019 Oбавештење о закљученом уговору

28-8-2019 Одлука о додели уговора

09-8-2019 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

09-8-2019 ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 16/2019

09-8-2019 ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 16/2019

01-8-2019. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

01-8-2019. Конкурсна документација