Јавна набавка МВ 11/2018 закључен уговор

8.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 1      27.04.2018. године 

7.  Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 27.04.2018. годинe

 6. Одлука о додели уговора 19.04.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Број ЈН 11/2018

У поступку јавне набавке мале вредности добра – канцеларијски материјал по партијама, бр.404-43/2018-01 наручилац општинска управа општине Жабари, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности добра – канцеларијски материјал по партијама.
Понуда мора да бити у целости припремљена у складу са конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове у поступку јавне набавке по ЗЈН.

  1. Позив за подношење понуда                   03.04.2018. године
  2. Конкурсна документација                         03.04.2018. године
  3. Изменa конкурсне документације            10.04.2018. године
  4. Конкурсна документација – измењена     10.04.2018. године
  5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда        10.04.2018. године