Јавна набавка 14/2019 – Закључен уговор

Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

 објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА – УСЛУГЕ

Набавка услуга:

Партија 1. – Стручни надзор над извођењем радова на асфалтирању путева на територији општине Жабари – Изградња локалног општинског јавног пута у грађевинском реону насеља Породин, на к.п.бр. 13726 и 10310/4 К.О. Породин;

Партија 2. – Стручни надзор над извођењем радова на уређењу пољских путева – ревитализација у Влашком Долу и Витежеву “ број ЈН 14/2019

09-8-2019 Обавештење о закљученом уговору PORODIN PARTIJA 1

09-8-2019 Обавештење о закљученом уговору REVITALIZACIJA PARTIJA 2

29-7-2019 Oдлука о додели уговора партија 1

29-7-2019.Oдлука о додели уговора партија 2

19-7-2019  Позив за подношење понуда

19-7-2019. Конкурсна документација