Одлука о првој измени и допуни одлуке о Буџету за 2019.годину

На основу члана 5, 29 и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члан 40. став 1. тачка 2. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“ број 1/2019) и Буџета општине Жабари за 2019. годину („Службени гласник општине Жабари“ бр. 13/2018),

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана   31.05.2019. године донела

 

О Д Л У К А O ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ