ОДЛУКА O ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 5, 29 и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Р.Србије“ бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члан 40. став 1. тачка 2. Статута општине Жабари („Службени гласник општине Жабари“ број 1/2019) и Буџета општине Жабари за 2019. годину („Службени гласник општине Жабари“ бр. 13/2018, 4/2019), Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 27 .11.2019. године донела

О Д Л У К У
O ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ