Oдлука о буџету за 2020 годину

На основу чл. 43. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011,93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018 и 31/2019), и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члан 40. став 2. Статута Општине Жабари, („Сл. гласник Општине Жабари“, бр.1/2019), а на предлог Општинског већа

Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 18.12.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2020. ГОДИНУ