Oдлука о буџету за 2019

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Жабари за 2019. годину (у даљем тексту Буџет), њено извршење, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката, управљање јавним дугом, коришћења донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника, права и обавезе корисника буџетских средстава.

ОДЛУКА O БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2019. ГОДИНУ