ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

На основу члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13 и 142/14, 68/2015-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017) и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, број 400-85/2018-01 од 25.07.2018. године,  Oдељење за буџет и финансије дoноси:

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ