Geografski položaj

Geografske karakteristike opštine

Opština Žabari nalazi se u središtu donjeg Pomoravlja, na desnoj obali reke Velike Morave i usred obronaka tzv. Braničevskog povijarca, koji se sa juga od Beljanice proteže na sever sve do Kostolca. Reljef opštine je ravničarsko-brdski. Zapadna strana koja nalazi na plodnoj aluvijalnoj ravni Velike Morave je ravničarska dok je istočna strana koja se pruža na obroncima braničevskog povijarca brdska.

Na severu se graniči sa opštinom Požarevac, na istoku sa Petrovcem na Mlavi, na jugu sa Svilajncem, na zapadu sa Velikom Planom i malim delom sa Smederevom na severozapadu.

Po podacima iz 2004. opština zauzima površinu od 264 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 21.963 ha, a na šumsku 1.628 ha).

Opština Žabari ima 15 naselja i 17 mesnih zajednica. Žabari se prostiru na 263 kvadratna kilometra. Ova opština ima u ravničarskom delu prosečnu nadmorsku visinu od 90 metara, a u brdskom, 200 metara.

Područje opštine se nalazi u umerenom klimatskom pojasu, ima prelazne odlike stepsko-kontinentalne i umereno kontinentalne klime. Karakteristike klime ovog područja su umereno hladne zime i umereno topla leta. Najviše padavina imaju maj i jun a najmanje januar i februar.

Godišnja količina padavina iznosi 720 mm. Trajanje osunčavanja godišnje iznosi 2.047 sati. Srednja godišnja temperatura iznosi 11,4°S gde je najtopliji mesec jul sa srednjom temperaturom od 22,2°S a najhladniji januar sa srednjom temperaturom od 0,5°S.

Područje opštine Žabari se nalazi u slivu Velike Morave čiji zapadni deo pripada aluvijonu Velike Morave i Resave koji je za vreme visokih vodostaja bivao izložen poplavama.

U slivu Velike Morave, zastupljeni su različiti tipovi zamljišta kao rezultat uticaja reljefa, klime i podloge. Najveći deo ravničarskog terena čini aluvijalna smonica. Brdski deo najvećim delom čine gajnjača u podzoljavanju i gajnjača.

Postojeće klimatske, pedološke, hidrološke i geološke karakteristike pogoduju kvalitetnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Geografski položaj 1