Poljoprivreda

Poljoprivreda je bila glavna grana privrede od postanka opštine Žabari pa sve do danas. Područje opštine predstavlja zemljište izuzetnog kvaliteta sa povoljnim klimatskim i hidrološkim uslovima. Poljoprivredne površine zauzimaju približno 220 km², odnosno 84% ukupne površine. Sa 18.176 ha dominiraju oranice i bašte, zatim slede voćnjaci i vinogradi. Najveći procenat obradivih površina nalazi se u aluvijalnoj ravni Velike Morave i u manjem procentu u brdskom delu teritorije gde preovlađuju voćnjaci i vinogradi.

Više od 50% stanovnika opštine se isključivo ili delimično bavi poljoprivredom. Oduvek je najviše bilo zastupljeno ratarstvo i stočarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo. Vinogradarstvo je danas zastupljeno u manjoj meri iako ovaj kraj nudi dobre uslove za kvalitetno gajenje vinove loze.

Postojeća biljna proizvodnja čini više nego solidnu osnovu za razvoj intenzivnog stočarstva. Opština Žabari u tom pogledu predstavalja i u postojećim uslovima jednu od razvijenijih regija u Republici. Svinjarstvo je najrazvijenije i to daleko iznad proseka u Centralnoj Srbiji i Braničevskom okrugu.

Potencijal budućeg razvoja opštine svakako predstavlja poljoprivreda koja i u postojećim ekonomskim uslovima ostvaruje dobre rezultate zahvaljujući povoljnim fizičko-geografskim uslovima.

Opština Žabari je u prostornom planu republike Srbije obuhvaćena u okviru stočarsko-voćarsko vinogradarskog makroreona.

U cilju efikasnijeg korišćenja poljoprivrednih površina neophodno je preduzeti mere unapređenja i zaštite zemljišta što će biti jedan od prioriteta opštine.

Opština Žabari je relativno siromašna šumama. Ukupna površina šuma i šumskog zasada iznosi približno 1628 ha sa tendencijom smanjivanja. Stepen šumovitosti iznosi 6,19% što je daleko ispod proseka. Braničevskog regiona i Republike. Šumske površine su najvećim delom zastupljene pored Velike Morave i u brežuljkastim delovima opštine. Najviše su rasprostranjene sastojine lišćara: topole, vrbe, hrasta lužnjaka i jasena. Uređenje i zaštita površina pod šumom je od višestrukog značaja: pored ekološkog ovi lokaliteti se mogu koristiti za gajenje šumskih plodova i lekovitog bilja, kao i za razvoj lovstva i rekreativnih aktivnosti.