Пољопривреда

Пољопривреда је била главна грана привреде од постанка општине Жабари па све до данас. Подручје општине представља земљиште изузетног квалитета са повољним климатским и хидролошким условима. Пољопривредне површине заузимају приближно 220 км², односно 84% укупне површине. Са 18.176 ха доминирају оранице и баште, затим следе воћњаци и виногради. Највећи проценат обрадивих површина налази се у алувијалној равни Велике Мораве и у мањем проценту у брдском делу територије где преовлађују воћњаци и виногради.

Више од 50% становника општине се искључиво или делимично бави пољопривредом. Одувек је највише било заступљено ратарство и сточарство, воћарство и виноградарство. Виноградарство је данас заступљено у мањој мери иако овај крај нуди добре услове за квалитетно гајење винове лозе.

Постојећа биљна производња чини више него солидну основу за развој интензивног сточарства. Општина Жабари у том погледу представаља и у постојећим условима једну од развијенијих регија у Републици. Свињарство је најразвијеније и то далеко изнад просека у Централној Србији и Браничевском округу.

Потенцијал будућег развоја општине свакако представља пољопривреда која и у постојећим економским условима остварује добре резултате захваљујући повољним физичко-географским условима.

Општина Жабари је у просторном плану републике Србије обухваћена у оквиру сточарско-воћарско виноградарског макрореона.

У циљу ефикаснијег коришћења пољопривредних површина неопходно је предузети мере унапређења и заштите земљишта што ће бити један од приоритета општине.

Општина Жабари је релативно сиромашна шумама. Укупна површина шума и шумског засада износи приближно 1628 ха са тенденцијом смањивања. Степен шумовитости износи 6,19% што је далеко испод просека. Браничевског региона и Републике. Шумске површине су највећим делом заступљене поред Велике Мораве и у брежуљкастим деловима општине. Највише су распрострањене састојине лишћара: тополе, врбе, храста лужњака и јасена. Уређење и заштита површина под шумом је од вишеструког значаја: поред еколошког ови локалитети се могу користити за гајење шумских плодова и лековитог биља, као и за развој ловства и рекреативних активности.