Usvojen budžet opštine za 2021 godinu

 

 

Lokalni parlament u Žabarima je 18. decembra održao poslednju sednicu u ovoj godini na kojoj je u centru pažnje odbornika bio budžet za 2021. godinu po kome su prihodi i primanja planirani u iznosu od 316.191.798 dinara, rashodi i izdaci na nivou od 337.059.798 dinara, a deficit od 20.868.000 dinara pokriće se iz neutrošenog viška prihoda. Sednicom je predsedavao Dejan Adamović, a zasedanju je prisustvovao predsednik Opštine Jovan Lukić.

Govoreći o detaljima planiranog budžeta za 2021. godinu, predsednik Skupštine opštine Dejan Adamović je kazao da pojedini projekti koji zasigurno neće biti realizovani do kraja ove godine ili se neće izvršiti u planiranom obimu, biće u programu za 2021. godinu.

-Kroz budžet su obezbeđena sredstva za sve naše korisnike, kako direktne tako i indirektne, kao i za različite namene poput komunalne delatnosti, saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, obrazovanja, predškolskog vaspitanja, poljoprivrede, kulture, sporta, socijalne i dečije zaštite, zaštite životne sredine… I za predstojeću   godinu planirana su sredstva za prevoz učenika, stipendije, besplatnu užinu za decu od prvog do četvrtog razreda, kao i za decu iz materijalno ugroženih porodica, besplatan boravak u vrtiću za treće i svako naredno dete, jednokratnu pomoć za rođenje dece… Finansijski predlozi i zahtevi korisnika budžeta su kao i svake godine znatno veći, ali budžetska sredstva planirana su u realnim okvirima i kako to nalaže uputstvo za pripremu odluke o budžetu, rekao je Adamović.

Najveći deo prihoda 56,2 odsto čine transferna sredstva iz Republike, dok 30 odsto budžeta se puni iz poreskih prihoda. U planiranju budžeta krenulo se od realne procene prihoda i time se rukovodilo kod raspodele rashoda na budžetske korisnike. Tako, kod direktnih budžetskih korisnika skupštinska pozicija iznosi 14.057.042 dinara, razdeo predsednika Opštine 15.242.300 dinara, Opštinskog veća 13.932.800 dinara, opštinskog pravobranioca 2.643.400 dinara. Najveći deo funkcija lokalna samouprava obavlja preko Opštinske uprave i na ovom razdelu raspolagaće se sa 291.184.256 dinara. Indirektni korisnici budžetskih sredstava su: Narodna biblioteka, Centar za kulturu, Turistička organizacija, Predškolska ustanova i mesne zajednice. Osim ovih korisnika iz opštinskog budžeta finansiraju se i stalni troškovi osnovnih škola, Centra za socijalni rad, a učešće u raspodeli sredstava takođe imaju i Javno komunalno preduzeće i Dom zdravlja. Neprofitne organizacije i udruženja građana svoja prava ostvaruju na konkursima koje sprovodi Opštinska uprava.

Odbornik Grupe građana „Žig i metla“ Nebojša Sarić smatra da usvojeni budžet nema dovoljno razvojnih komponetni i da se nedovoljno sredstava izdvaja za programe organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura i zdravstvena zaštita, a sa druge strane prema njegovom mišljenju nepotrebno velika sredstva se usmeravaju na sport i kulturu. On smatra da je ovoga puta učinjen pomak u pogledu razvoja poljoprivrede za šta je novim budžetom opredeljeno 7,2 miliona dinara. Odbornik Saša Begović je predložio da se narednim rebalansom jedan deo sredstava usmeri na medicinske radnike u Kovid ambulanti u Aleksandrovcu i Domu zdravlja.

                           TREĆI REBALANS VREDAN 15 MILIONA

Usvajanju budžeta prethodilo je donošenje trećeg ovogodišnjeg rebalansa kojim se zahvaljujući dodatnim namenskim sredstvima dobijenim od Republike uvećavaju sa jedne strane prihodi i primanja, a sa druge strane rashodi i izdaci za 15 miliona dinara.

-Raspored ovih sredstava je za namene za kojima se ukazala potreba, kao što je kupovina novog kompjuterskog softvera za pripremu Odluke o budžetu, zatim nabavka  kompjutera koji podržava taj novi program, izdvajanje sredstava za projektnu dokumentaciju koja se odnosi na upravljanje javnim osvetljenjem, za obavezne takse, komunalnu delatnost… Sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predsednik Opštine Jovan Lukić potpisao je ugovor vredan 1.756.813 dinara. To su namenska sredstva koja su u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu povećala ukupnu vrednost budžeta. Sredstva su namenjena projektu „Pomoć u kući za odrasla i stara lica“, koji se sprovodi preko Centra za socijalni rad. Ukupna vrednost budžetskih sredstava sada iznosi 422.459.546 dinara, a Trezora 435.752.321 dinar, naglašava analitičar budžeta Nadica Ivković.

U nastavku sednice usvojena je odluka da završni račun budžeta Opštine za 2020. godinu sadrži izveštaj eksterne revizije, Kadrovski plan Opštine Žabari za 2021. godinu i godišnji program održavanja, uređenja i izgradnje komunalne infrastrukture i objekata javne namene za 2021. godinu. U narednoj godini za kapitalne projekte predviđeno je 52.682.656 dinara, a između ostalog u planu je sanacija bujičnih potoka, revitalizacija poljskih puteva, letnje održavanje, izrada projekata, rekonstrukcija putne mreže u dužini od 7 kilometara, završetak projekta objekta aneksa i fiskulturne sale u OŠ „Dude Jović“, uređenje parka za decu…

Data je saglasnost na Program poslovanja JKP „Komunalac“ za 2021. godinu i poseban program korišćenja sredstava za subvencije iz opštinskog budžeta od strane Komunalnog preduzeća. Prema rečima direktora Živorada Nastića, na bazi studije procene postojećeg stanja vodovodnog sistema naseljenih mesta Vlaški Do, Aleksandrovac, Oreovica i Simićevo potrebno je pristupiti rekonstrukciji vodovodne mreže kroz Vlaški Do, koristeći sredstva Vlade Srbije, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima koja je odvojila neophodna sredstva za ova 4 projekta. Takođe, potrebno je sprovesti postupak javne nabavke male vrednosti za izradu projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže u Aleksandrovcu, Oreovici i Simićevu.

-U 2021. godini potrebno je predvideti sredstva za izradu projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju crpnog postrojenja kanalizacije i uređenje „mokrog polja“ u koje se uliva voda iz kanalizacije. Očekuje nas nabavka jednog terenskog vozila, a ovih dana od Opštine smo dobili nov traktor za višenamensku upotrebu, kazao je Nastić.

 

 

Na zasedanju u Žabarima: Više od 337 miliona u kasi