Građevinska inspekcija

Detaljnije informacije vezane za poslove građevinske inspekcije mogu se dobiti u

kancelariji boj 16,

na telefon 012/250-130, lokal 18

064/81-33-217,

građevinskom inspektoru koji vrši nadzor nad izvršavanjem Zakona o planiranju i izgradnji,kao i drugih propisa i opštih akata,standarda i tehničkoh normativa koji se odnose na izgradnju objekta.Postupa u skladu sa Zakonom o ozakonjenju a po prijavama opštinskih komisija za popis i evidenciju bespravno sagrađenih objekata.

 

Dokumenti i obrasci građevinske inspekcije