Građevinske dozvole

Zahtev za izdavanje građevinske dozvole se može dobiti u odseku za objedinjenu proceduru,
kontakt telefon
012/250-130, lokal br.22
064/81-33-215,
kancelarija broj 18.

Novine koje su predviđene kod primene objedinjene procedure po Zakonu o planiranju i izgradnji su:

1) Za investitora, od izdavanja lokacijskih uslova do izdavanja upotrebne dozvole od 01.januara 2016.godine,razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavlja se elektronskim putem (čl.8 i 8a);
2) Investitor u postupku prilaže samo one dokaze koji nadležni organ ne može da pribavi po službenoj dužnosti;
3) Građevinska i upotrebna dozvola se izdaju u roku od 5 dana (ukoliko je kompletna dokumentacija) i dostavlja investitoru i nadležnom građevinskom inspektoru (član 8d);
4) Uvođenje registra investitora koji sadrži podatke o fizičkim i pravnim licima kao investitorima, koji će biti dostupan u sedištu opštine, kao i u elektronskom obliku putem interneta ( član 8v);
5) Obaveza objavnjivanja svih planskih dokumenata u elektronskom obliku i njihova dostupnost putem interneta, kao i evidentiranje u centralnom registru planskih dokumenata koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra (član 43);
6) Formiranje lokalnog informacionog sistema između lokalnih samouprava i resornog ministarstva, koji će omogućiti dostupnost svih dozvola u elektronskoj formi, sa obavezom dostupnosti ovog sistema putem interneta.