Boračko-invalidska zaštita

Informacije i usluge vezane za boračko- invalidsku zaštitu i to za svojstvo ratnog vojnog invalida po osnovu rane, povrede, ozlede i bolesti, svojstvo mirnodopskog vojnog invalida po osnovu rane, povrede, ozlede i bolesti, povećanje procenta vojnog invaliditeta, porodična invalidnina po palom borcu.

Uvećanje porodične invalidnine, porodična invalidnina po umrlom vojnom invalidu, borački dodatak, zdravstvena zaštita vojnih i porodičnih invalida, zdravstvena zaštita bračnog druga i dece vojnog invalida, pravo na ortopedska i druga pomagala, pravo na putničko motorno vozilo, jednokratna pomoć po osnovu smrti vojnog invalida.

Pravo na besplatnu i povlašćenu vožnju, naknada za ishranu i smeštaj za vreme putovanja i boravka u drugom mestu po pozivu nadležnog organa, priznavanje prava na dodatak, negu i pomoć, priznavanje prava na ortopedski dodatak, naknada za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od I-IV grupe invaliditeta, mesečno novčano primanje po osnovu nezaposlenosti ratnih vojnih invalida od V do H invaliditeta.

Priznavanje prava na porodični dodatak, mesečno novčano primanje vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine, priznavanje prava na dopunsku ličnu i porodičnu invalidninu, priznavanje svojstva civilnog invalida rata i prava na ličnu invalidninu.

Priznavanje prava na negu i pomoć od strane drugog lica civilnog invalida rada.

Priznavanje prava na ortopedski dodatak civilnog invalida rata, priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu civilnog invalida rata, priznavanje prava na mesečno novčano primanje civilnog invalida rada, priznavanje prava na naknadu pogrebnih troškova civilnog invalida rata

Priznavanje prava na uvećanje mesečnog novčanog primanja na osnovu samohranosti, priznavanje prava na uvećanje novčanog mesečnog primanja po osnovu samohranosti, priznavanje prava na uvećanje novčanog mesečnog primanja po osnovu vezanosti za postelju, odnosno dodatak za negu, priznavanje prava na naknadu pogrebnih troškova, priznavanje prava na pomoć u slučaju smrti, priznavanje prava troškova smeštaja u ustanovi socijalne zaštite, mogu se dobiti u

 

Kancelarija broj 12.

Kontakt telefon

012/250-130, lokal 23

064/81-33-226.