U Žabarima: Usvojen drugi rebalans budžeta

Na sednici lokalnog parlamenta u Žabarima, kojom je predsedavao Dejan Adamović, usvojen je drugi rebalans budžeta kojim se povećavaju ukupni prihodi i primanja, ali i rashodi i izdaci, u ukupnom iznosu od 3.674.899 dinara, tako da stanje budžeta nakon ove promene iznosi 418.995.507 dinara.

Povećanje prihoda odnosi se na naknade koje nismo imali u planu, a ostvarili smo ih u tekućoj godini, kao i na kapitalni namenski transfer od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u iznosu od 809.459 dinara za realizaciju projekta „Sanacija bujičnih potoka“. Na strani rashoda otvaraju se nove pozicije za isplatu plata i doprinosa za članove Opštinskog veća. Ukupna masa sredstava za plate nije promenjena, već je samo potreban iznos sredstava preusmeren sa razdela Opštinske uprave na razdeo Opštinskog veća. Takođe, otvaramo poziciju za novi projekat „Seča gustog šiblja i granja pored putnog pojasa“ u iznosu od 3.050.000 dinara. Kod mesnih zajednica vrši se izmena u okviru već dozvoljenih sredstava i izdvaja se dodatnih 1,1 milion dinara za specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje. I kod Predškolske ustanove dolazi do izmena u okviru dozvoljenih sredstava predviđenih finansijskim planom. Na strani rashoda umanjili smo one pozicije koje do kraja godine neće biti realizovane u predviđenom iznosu zbog vanrednog stanja, a to su pre svega kulturne manifestacije i prevoz đaka, ističe Dejan Adamović.

Odbornici su većinom glasova dali zeleno svetlo na odluku o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Žabari javnim nadmetanjem i izmenu i dopunu godišnjeg programa održavanja, uređenja i izgradnje komunalne infrastrukture i objekata javne namene za 2020. godinu. Ovaj program je izmenjen na osnovu drugog rebalansa, kojim su povećane pozicije za sanaciju bujičnih potoka u iznosu od 809.459 dinara, zatim 200.000 dinara za usluge po ugovoru na poziciji asfaltiranja puteva i  3.050.000 dinara za radove i usluge po ugovoru za seču šiblja i granja pored putnog pojasa.

U nastavku sednice usvojen je i program rada Centra za kulturu „Vojislav Ilić – Mlađi“ Žabari za 2021. godinu koji predviđa organizovanje 13 manifestacija u skladu sa delatnošću ove ustanove i u saradnji sa osnovnim školama, Predškolskom ustanovom, kulturno – umetničkim društvima, mesnim zajednicama, crkvom, Narodnom bibliotekom „Prof. dr Aleksandar Ivić“ i Turističkom organizacijom, a pod pokroviteljstvom Opštine Žabari.

Data je saglasnost na izmenu i dopunu programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ . Radi se o drugom rebalansu koji je nastao kao posledica uplate 732.182 dinara od strane Nacionalne službe za zapošljavanje i ta sredstva su utrošena za angažovanje 5 nezaposlenih lica sa evidencije za izvođenje javnih radova.

Usvojeni su izveštaji o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Moravski cvet“ za radnu 2019/2020. i 2020/2021. godinu. U protekloj godini Ustanova je zadovoljila potrebe svih zainteresovanih korisnika i organizovan je kvalitetan vaspitno – obrazovni rad koji se permanentno inovirao u skladu sa najsavremenijim obrazovnim tehnologijama. Izvršeno je neophodno održavanje objekta, nabavljeni su didaktički materijali i obezbeđeno je stručno usavršavanje zaposlenih u skladu sa mogućnostima. Posebna pažnja posvećena je bezbednosti i očuvanju zdravlja dece. Plan za tekuću radnu godinu je rađen po modelu koji je dat od strane Ministarstva prosvete sa 3 varijante i operativnim planom zbog trenutne epidemiološke situacije i bezbednosti dece i zaposlenih.

Data je saglasnost na izmenu i dopunu rešenja o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja i imenovani su članovi Odbora za društveno – ekonomski razvoj, privredu i finansije. Njega će činiti: Tihomir Janković iz Tićevca, Periša Perić iz Vlaškog Dola, Marko Ilić iz Žabara, Snežana Jenić iz Mirijeva i Verica Janković iz Porodina. Takođe, u Opštinski savet roditelja za školsku 2020/2021. godinu imenovani su: Ivana Pajić iz Žabara i Ivana Lazarević iz Porodina (predstavnici PU „Moravski cvet“), Miroslav Stojadinović iz Aleksandrovca i Stevan Perić iz Vlaškog Dola (OŠ „Heroj Rosa Trifunović“ Aleksandrovac), Darko Milošević iz Žabara i Žak Perić iz Brzohoda (OŠ „Dude Jović“ Žabari).

D. Dinić

https://recnaroda.co.rs/so-zabari-usvojen-drugi-rebalans-budzeta/?fbclid=IwAR39-KOhNhWpvV8WfMwr-BMsCVObPzqTY7ytDZykPLKjLJFRZArobYoujyA

Share This
top