Rešenje o imenovanju  direktora JKP Komunalac  Žabari  

Skupština opštine Žabari na sednici održanoj dana 12.03.2019.  godine, donela je

     R E Š E NJ E
o imenovanju  direktora
Javnog komunalnog preduzeća Komunalac  Žabari    

  Imenuje se Živorad Nastić, diplomirani ekonomista iz Aleksandrovca,  na  funkciju  direktora Javnog  komunalnog preduzeća  Komunalac  Žabari, na period od četiri godine.