Obaveštenje o izboru najpovoljnije ponuđača za nabavku sedišta za bebe

23-11-2018. Obaveštenje o izboru najboljeg ponuđača

7-11-2018. POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – sedišta za bebe.

Na osnovu člana 39.Stav 2. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS br 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac opštinska uprava opštine Žabari koga zastupa načelnik Milovanović Nebojša pozvao je ponuđače da dostave svoju ponudu za nabavku dobra – sedišta za bebe.

  • Rok za dostavljanje ponuda 13.11.2018. god. do 12.00 časova
  • Način dostavljanja ponude Na e-mail jn.zabari@gmail.com, ili lično na adresu Kneza Miloša 103, 12374 Žabari ili putem pošte.
  • Obavezni elementi ponude Prema obrascu ponude i tehničkim specifikacijama na naznačenom obrascu
  • Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude Najniža ponuđena cena.
  • Osoba za kontakt Milena Vasić tel: 012/250-130, e-mail jn.zabari@gmail.com

Popunjen overen i potpisan obrazac ponude se dostavlja na adresu naručioca, putem e-maila ili putem pošte.
Načelnik opštinske uprave