Обавештење о избору најповољније понуђача за набавку седишта за бебе

23-11-2018. Обавештење о избору најбољег понуђача

7-11-2018. ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА – седишта за бебе.

На основу члана 39.Став 2. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац општинска управа општине Жабари кога заступа начелник Миловановић Небојша позвао је понуђаче да доставе своју понуду за набавку добра – седишта за бебе.

  • Рок за достављање понуда 13.11.2018. год. до 12.00 часова
  • Начин достављања понуде На е-mail jn.zаbаri@gmail.com, или лично на адресу Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари или путем поште.
  • Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде и техничким спецификацијама на назначеном обрасцу
  • Критеријуми за избор најповољније понуде Најнижа понуђена цена.
  • Особа за контакт Милена Васић тел: 012/250-130, е-mail jn.zаbаri@gmail.com

Попуњен оверен и потписан образац понуде се доставља на адресу наручиоца, путем е-mailа или путем поште.
Начелник општинске управе