Poziv za javnu raspravu

Komisija za izradu Nacrta predloga Statuta opštine Žabari , na osnovu člana 64. Statuta opštine Žabari („Službeni glasnik opštine Žabari“, br. 7/2008, 3/2013, 4/2014, 7/2014,10/2015 i 6/2017) i člana 3. Zaključka o pristupanju izradi nacrta predloga Statuta opštine Žabari broj 020- 63/2018-01 od 28.08.2018. godine („Službeni glasnik opštine Žabari”, br. 10/2018), organizuje

JAVNU RASPRAVU

povodom Nacrta predloga Statuta opštine Žabari

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica u opštini Žabari da daju svoje predloge, primedbe i sugestije na napred navedeni nacrt odluke.

Svoje predloge, primedbe i sugestije svi zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi, poštom na adresu: Skupština opštine Žabari, Kneza Miloša br. 103,12374 Žabari, neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Žabari ili elektronskom poštom na adresu: sozabari@ptt.rs – za Komisiju za izradu nacrta predloga Statuta opštine Žabari.

Javna rasprava o Nacrtu lredloga Statuta opštine Žabari biće održana od 24. septembra do 08. oktobra 2018. godine.

Nacrt odluke biće objavljen na zvaničnom sajtu opštine Žabari i na oglasnoj tabli opštine Žabari.