POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Opština Žabari poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta Odluke o loklnim komunalnim taksama i da daju svoje predloge i primedbe

Javna rasprava će se sprovesti u periodu od 18.11.2021 do 08.12.2021. godine.

Organ nadležan za davanje informacija u vezi sa stanjem u oblasti na koje se odnosi predloženi Nacrti odluke je Odeljenje za budžet i finansije- Odsek za utvrđivanje i naplatu lokalnih prihoda a lice zaduženo za davanje informacija i objašnjenja učesnicima javne rasprave o predloženim rešenjima je Novaković Željko tel. broj 012 250 840.

Svoje predloge primedbe i sugestije svi zaineresovani mogu dostaviti u pisanoj formi , poštom na adresu: Opština Žabari, Kneza Miloša 103 ,12374 Žabari sa naznakom „ Za javnu jaspravu o nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Žabari“, neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Žabari ili elektronskom poštom na adresu : sozabari@ptt.rs sa naznakom „ Za javnu jaspravu o Nacrtu Odluka“, najkasnije do 07.12.2021. godine do 12,00 časova .

Formular za predlog , primedbe i sugestije može se podići na Pisarnici Opštinske uprave opštine Žabari ili na napred navedenoj e-mail adresi.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, sa zainteresovanim građanima i predstavnicima udruženja građana i zainteresovane javnosti biće održan 08.12.2021. godine (SREDA) u Sali Skupštine opštine Žabari u ulici Kneza Miloša 103, sa početkom u 11,00 sati.

Nacrti Odluke, koja je predmet javne rasprave objavljen je na zvaničnom sajtu opštine Žabari i na oglasnoj tabli opštine Žabari.