Opštinska uprava

Opštinskom upravom, kao jedinstvenim organom, rukovodi načelnik.

 

Opštinska uprava 1

Načelnik opštinske uprave je Milovanović Nebojša , diplomirani pravnik.

Kancelarija Načelnika opštinske uprave je broj 6 a kontakt telefon je 012/250-130, lokal 19
i 064/ 81-33-204.

 

Opštinska uprava ima sledeća ovlašćenja i obaveze:

1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;
2) izvršava odluke i druge akte skupštine opštine, predsednika opštine i opštinskog veća;
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća,ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata skupštine opštine;
5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;
6) vodi evidenciju o stvarima u javnoj svojini, u skladu sa zakonom;
7) podnosi nadležnom organu za upis prava na nepokretnostima zahtev za upis prava javne svojine jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom;
8) obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi skupština opštine, predsednik opštine i opštinsko veće;
9) podnosi izveštaj o izvršenju budžeta četiri puta godišnje po isteku kvartala, shodno važećim zakonskim propisima.

 

U okviru Opštinske uprave obrazuju se unutrašnje organizacione jedinice za vršenje srodnih poslova i Kabinet predsednika opštine kao posebna organizaciona jedinica. Osnovna unutrašnja organizaciona jedinica je odeljenje. Ako priroda i obim poslova nalažu, unutar osnovnih unutrašnjih organizacionih jedinica mogu se obrazovati uže organizacione jedinice: odseci, službe i grupe.
Opštinskom upravom rukovodi Načelnik Opštinske uprave.
Radom odeljenja kao osnovne unutrašnje organizacione jedinice, rukovodi rukovodilac odeljenja.
Radom uže unutrašnje organizacione jedinice, službom – odsekom, rukovodi šef službe – odseka, koordinator grupe i koordinator kancelarije.

 

ORGANIZACIJA OPŠTINSKE UPRAVE

Osnovne unutrašnje organizacione jedinice, obrazuju se kao Odeljenja i to:

* Odeljenje za privredu, urbanizam i društvene delatnosti,
* Odeljenje za budžet i finansije,
* Odeljenje za opštu upravu, zajedničke i inspekcijske poslove

Unutrašnje organizacione jedinice su:

* Odsek za utvrđivanje i naplatu lokalnih prihoda,
* Grupa za objedinjenu proceduru,
* Grupa za investicije i infrastrukturu.