OBAVEŠTENJE U VEZI SA POČETKOM PRIMENE CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017) uređeno je registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u Centralnom registru faktura.

Na osnovu Zakona Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura („Službeni glasnik RS“, broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017)

Zakonom je definisan Centralni registar faktura kao sistem koji uspostavlja Ministarstvo finansija – Uprava za trezor. Takođe, propisana je obaveza poverioca da izdate fakture i druge zahteve za isplatu, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, pre njihovog dostavljanja dužnicima registruju u Centralnom registru faktura.

Poverioci su dužni da registrovane fakture, odnosno druge zahteve za isplatu (koji u postupku registracije dobijaju jedinstven identifikacioni broj), dostave dužnicima u roku od tri dana od dana registrovanja sa odgovarajućom instrukcijom za plaćanje.

U vezi sa navedenim registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora u kojima su dužnici subjekti javnog sektora, koji plaćanje vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, primenjivaće se počev od 01. marta 2018. godine.
U skladu sa navedenim Opština Žabari će kao dužnik, subjekt javnog sektora, izmirivati novčane obaveze po fakturama i drugim zahtevima za isplatu samo aku su one ispravno registrovane u Centralnom registru faktura, a što se utvrđuje proverom unetih podataka u tom registru.

Obaveštavamo sve privredne subjekte o Jedinstvenim brojevima korisnika javnih sredstava Opštine Žabari.

Oznaka

trezora

JBKJSNaziv

KJS

Mesto

KJS

Matični broj KJSPIB

KJS

Tip

KJS

11708168Opštinska uprava ŽabariŽabari071624561026725561
11796355Skupština opštine ŽabariŽabari071624561026725561
11796356Predsednik opštine ŽabariŽabari071624561026725561
11796357Opštinsko veće opštine ŽabariŽabari071624561026725561
11796358Pravobranilaštvo opštine ŽabariŽabari071624561026725561