Наредба за угоститељске објекте

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/2020); члана 41. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010) и Одлукe о допунама Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење  („Службени гласник РС“ бр. 63/2020), Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на  седници одржаној дана 04.05.2020. године, доноси

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

 I

Дозвољава се рад почев од 04.05.2020. године правним лицима и предузетницима који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, односно пружање услуга послуживање корисника да врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом наредбом.

II

Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима из тачке 1. ове наредбе дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору).

III

Радно време правних лица и предузетника из тачке 1. ове наредбе за дане 4. маја, 5. маја и 6. маја биће у времену од 07.00 до 17.00 часова, а од 7. маја па надаље радно време организоваће се по Одлуци о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, туризма, занатства и других услужних делатности у општини Жабари број: 020-119/09-01 од 03.06.2009. године. 

IV

Даном доношења ове Наредбе, престаје да важи тачка 1. Наредба штаба за ванредне ситуације за територију општине Жабари број 06-14/2020-01 од 03.04.2020. године.

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01

Датум: 04.05.2020. године

                                                                                                                                  КОМАДАНТ

                                                                                                                     Штаба за ванредне ситуације

                                                                                                                 Општине Жабари

                                                                                                                Јован Лукић