Kabinet predsednika Opštine

Predsednik Opštine Žabari

Jovan Lukić
Telefon: 012/250-130; 0648133200

Kabinet predsednika Opštine 11.predstavlja i zastupa Opštinu,
2.predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje skupština,
3.naredbodavac je za izvršenje Budžeta,
4. zaključuje ugovore o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini,
po prethodno pribavljernom mišljenju Gradskog javnog pravobranilaštva Požarevac;
5. zaključuje ugovor o pribavljanju i raspolaganju prevoznih sredstava i opreme veće
vrednosti za potrebe organa i organizacija,
6. odlučuje o zalaganju pokretnih stvari,
7. odlučuje o davanju u zakup, odnosno na korišćenje komercijalnih nepokretnosti i
za iste zaključuje ugovore,
8. zaključuje ugovore sa javnim preduzećima, odnosno društvima kapitala, koja obavljaju
delatnost od opšteg interesa, o korišćenju stvari u javnoj svojini koja im nisu uložena
u kapital, kao i ugovore sa društvima kapitala i javnim preduzećima koja ne obavljaju
delatnost od opšteg interesa, o korišćenju nepokretnosti koje im nisu uložene u
kapital, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti radi koje su osnovani,
9. donosi odluku o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnu svojinu i zaključuje
ugovor po predhodno pribavljenom mišljenju Gradskog javnog pravobranilaštva
Požarevac,
10. zaključuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza nastalih po osnovu
konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, ili ovlašćuje drugo lice
za zaključenje tog ugovora,
11. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave,
12. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen Zakonom, Statutom ili odlukom skupštine,
13. vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima opštine.
Predsednik Opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

 

Zamenik Predsednika Opštine Žabari

Zlatko Dragutinović.
Telefon 012/250-130, lokal 14; 064/81-33-202

 

Predsednik Opštine ima tri pomoćnika koji mu pomažu u poslovima iz svojih
nadležnosti .Predsednik Opštine posebnim aktom odlučuje o pravima i obavezama pomoćnika. O svim drugim pitanjima o kojima posebnim aktom ne bude odlučio predesednik opštine, odlučivaće načelnik opštinske uprave.
Organizacione poslove za rad pomoćnika predsednika Opštine obavljaju osnovne organizacione jedinice Opštinske uprave, zavisno od oblasti u kojoj su angažovani.

Rešenjem Opštinskog veća opštine Žabari,broj 112-13/2015-01 od 11.02.2015.godine (“Službeni glasnik opštine Žabari“,br.1/2015) za opštinskog pravobranioca postavljen je dipl. pravnik Bojan Petrović iz Beograda sa boravištem u Smederevskoj Palanci.
Kontakt telefon broj 064 /81-33-216.

 

Pomoćnik Predsednika Opštine Žabari za oblast infrastrukture i razvoja mesnih zajednica
 Sarić Nebojša. Telefon 012/250-130; 064/81-33-211.

Opis poslova: Pomaže predsedniku opštine u oblasti razvoja infrastrukture i razvoja mesnih zajednica. Posebno se angažuje na predlaganju i realizaciji projekata iz oblasti putne, vodovodne, kanalizacione i elektro mreže na teritoriji opštine, a u skladu sa uputstvima predsednika opštine i drugih organa opštine. Ostvaruje kontakt i stara se o prezentaciji projekata od značaja za opštinu i mesne zajednice kod Ministarstva za infrastrukturu, JP Putevi Srbije i drugih nadležnih institucija. Neposredno ostvaruje kontakt sa Mesnim zajednicama i drugim organima i institucijama koji raspolažu podacima i sredstvima neophodnim za realizaciju projekata i programa od značaja za razvoj infrastrukture i mesnih zajednica. Prati stanje i predlaže mere u oblastima sporta, kulture, prosvete i drugim oblastima u seoskim mesnim zajednicama. Vrši i druge poslove po nalogu predsednika opštine.
Uslovi: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Pomoćnik Predsednika Opštine Žabari za oblast evropskih integracija i međunarodnu saradnju
 Radojković Nenad. Telefon 012/250-130; 064/81-33-209

Opis poslova: Pomaže predsedniku opštine u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje. Angažuje se na predlaganju i realizaciji projekata iz oblasti međunarodne i regionalne saradnje. Ostvaruje kontakte sa međunarodnim organizacijama i agencijama, vladinim i nevladinim organizacijama. Stara se o prihvatanju i primeni evropskih standarda u svim oblastima iz nadležnosti opštine i organa opštine. Posebno prati stanje i predlaže mere iz oblasti ljudskih i manjinskih prava. Ostvaruje kontakte sa građanima na privremenom radu u inostranstvu i njihovim udruženjima, sa nadležnim Ministarstvom za dijasporu i drugim nadležnim institucijama i organima. Vrši i druge poslove po nalogu predsednika opštine.
Uslovi: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Pomoćnik Predsednika Opštine Žabari za oblast privrede i poljoprivrede
Nestorović Zlatan. Telefon 012/250-130; 064/81-33-210.

Opis poslova: Pomaže predsedniku opštine u poslovima iz oblasti privrede, male privrede i poljoprivrede. Pokreće inicijative, predlaže projekte, sačinjava mišljenja u vezi sa pitanjima od značaja za razvoj privrede i poljoprivrede. Stara se o organizaciji sajmova i izložbi na teritoriji opštine i promociji privatnog preduzetništva i poljoprivrednih proizvoda, stara se o organizaciji stručnih predavanja, pomaže u poslovima registracije poljoprivrednih gazdinstava. Prati realizaciju odluka organa opštine u oblasti privrede i poljoprivrede. Stara se o edukaciji poljoprivrednih proizvođača, ostvaruje saradnju sa stručnim službama Zavoda za poljoprivredu i drugim specijalizovanim organizacijama i preduzećima i preduzetnicima, privrednom komorom i udruženjima privatnih preduzetnika i udruženjima građana iz oblasti privrede i poljoprivrede. Ostvaruje kontakt sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao i poslodavcima, razmatra mogućnosti i daje predloge za otvaranje novih radnih mesta i upošljavanje nezaposlenih lica. Prati javne konkurse nadležnih ministarstava i angažuje se na obezbeđivanju novčanih sredstava i investicija od značaja za opštinu. Vrši i druge poslove po nalogu predsednika opštine.
Uslovi: Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).