Opštinsko veće

Nadležnost i organizacija Opštinskog veća opštine Žabari regulisana je Zakonom o lokalnoj samoupravi ( “ Službeni glasnik RS “, broj 129/07).
Opštinsko veće čine predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine, kao i devet članova opštinskog veća, čiji je broj utvrđen statutom opštine i koje bira skupština opštine, na period od četiri godine.

 • Članovi Opštinskog veća su:
 • Jovan Lukić iz Vlaškog Dola-predsednik,
 • Zlatko Dragutinović iz Sibnice,
 • NikodijevićStojan iz Žabara,
 • Živorad Milanović iz Brzohoda,
 • Sanja Marjanović iz Aleksandrovca,
 • Velizar Bekić iz Porodina,
 • Dragče Stojković iz Viteževa,
 • Dragan Milojević iz Kočetina,
 • Ivan Andrejić iz Vlaškog Dola,
 • Nenad Blagojević iz Četereža i
 • Dejan Stanišić iz Aleksandrovca.

 

Poslove Sekretara opštinskog veća obavlja radnik opštinske uprave pravnik Nebojša Marković.Telefon 012/250-130 lok.18,kancelarija broj 16.

 

Opštinsko veće:

1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine Opštine;
3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština Opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine,
4. predlaže akt o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini o kojima odlučuje Skupština;
5. utvrđuje visinu zakupnine za korišćenje poslovnog prostora, stambenih zgrada, stanova, garaža i dr. u javnoj svojini;
6. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština Opštine,
7. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine,
8. stara se o izvršenju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike,
9. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave i zamenika načelnika Opštinske uprave.