JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS, 10/13, 142/14, 130/15, 101/16) i člana 2.1 Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žabari za 2019. godinu, broj 020-66/2019-01 od 16.08.2019. godine („Službeni glasnik opštine Žabari, broj 6/2019“), Komisija za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U FIZIČKA

SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI
OPŠTINE ŽABARI U 2019. GODINI

I. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica), sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Žabari, da podnesu zahtev za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektorima:
– Sektor mesa, i
– Šifra investicije 101.2.1. Nabavka kvalitetnih priplodnih grla ovaca koje se koriste za proizvodnju mesa.
II. Iznos sredstava za investicije u fizička sredstava poljoprivrednih gazdinstava po ovom javnom pozivu za 2019. godinu iznosi 500.000,00 dinara.
III. Iznos podsticajnih sredstava za sektor 101.2.1. je 100 % od investicije a maksimalno 100.000,00 dinara po gazdinstvu
IV. Pravo na korišćenje sredstava mogu ostvariti gazdinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:
– da korisnik ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i sa prebivalištem ili proizvodnjom/investicijom na teritoriji opštine Žabari;
– prihvatljivi korisnici za šifru investicije 101.2.1. su poljoprivredna gazdinstva koja u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG na kraju investicije imaju najmanje 10, a najviše 300 priplodnih ovaca.
Obrazac zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za sektor mesa i za sektor voća, grožđa, povrća i cveća sa teritorije opštine Žabari preuzima se na pisarnici Opštinske uprave.
č

Uz popunjen zahtev se dostavlja:
Izjava, koja se preuzima na pisarnici Opštinske uprave Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva;
Fotokopija potvrde o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za 2019. godinu;
Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;
Za sektor mesa: račun ili ugovor kao dokaz o kupovini kvalitetnih umatičenih grla stoke, dokaz da imaju broj grla u skladu sa merom za koju konkurišu u okviru svog gazdinstva i dokaz da je pribavljeno grlo umatičeno.
Dokaz da je izvršena uplata.
V. Zahtev sa pratećom dokumentacijom predaje se na pisarnici Opštinske uprave Žabari, na adresi Kneza Miloša 103, 12374 Žabari, sa naznakom za Komisiju za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žabari za 2019. godinu.
VI. Period za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za 2019. godinu, traje od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu opštine Žabari i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Žabari, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene, odnosno najkasnije do 20.12.2018. godine.
Rok za prenos podsticajnih sredstava je 45 dana od dana prijema i dostavljanju dokaza o izvršenoj investiciji.
Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja IV ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.
VII. Javni poziv će biti objavljen na sajtu opštine Žabari, oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Žabari i mesnim kancelarijama.
VIII. Detaljne informacije mogu se dobiti od Komisije za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Žabari, ili na brojeve telefona 012/250-053 – 064/81-33-255 i od 7.00 do 15.00 sati svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.

Predsednik komisije za sprovođenje
mera poljoprivredne politike i
politike ruralnog razvoja
Nemanja Trujić, mast.inž.šumarstva

1 thought on “JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Comments are closed.