ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

На основу члана 36, 37. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  КОМУНАЛАЦ ЖАБАРИ

 

I. Јавно предузеће:
Јавно комунално предузеће Комуналац Жабари, 12374 Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, ПИБ 108772353, МБ 21064564, претежна делатност-3600-Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

II. Функција за коју се врши избор:
Директор Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари.

III. Послови директора и услови за именовање:
Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање Јавног предузећа; одговара за законитост рада Јавног предузећа; предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора;врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Јавног предузећа.

Услови за именовање:
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017), испуњавају и следеће услове:
1) да су пунолетни и пословно способни;
2) да имају стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да имају најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2);
4) да имају најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познају област корпоративног управљања;
6) да имају радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да нијсу чланови органа политичке странке, односно да им је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да им нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Кандидати су дужни да доставе програм који намеравају да остваре у циљу развоја јавног предузећа.
Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Жабари.

IV. Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 30 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у “Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

V. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство);
– радна књижица;
– доказ да лице није осуђивано;
– програм развоја и повећања добити Јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

VI. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Општина Жабари, ул. Кнеза Милоша бр. 103, 12374 Жабари, са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари”.

VII. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Чолић Љубодраг, број телефона 012/250 130.

VIII. Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа, коју је образовала Скупштина општине Жабари.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кандидате.
Овај оглас објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 103 од 26.12.2018.године, “Службеном гласнику општине Жабари”, једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на званичној интернет презентацији општине Жабари, www.zabari.org.rs.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖАБАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:020-103/2018-01
Датум: 18.12.2018. године
ЖАБАРИ