JAVNI POZIV za finansiranje redovnih potreba iz Pravilnika o kategorizaciji sportova

Na osnovu člana 141.3akona o sportu(Službeni glasnik RS“br.24/11,99/2011. i dr.zakon),Pravilnika o dodeli sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta na teritoriji opštine Žabari , Komisija za sport opštine Žabari raspisuje dana 12.01.2019.godine

JAVNI POZIV

Za finansiranje redovnih potreba iz Pravilnika o kategorizaciji sportova, kriterijumima i postupka dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta na teritoriji opštine Žabari

I
Predmet ovog poziva je raspodela sredstava za 2019 godinu za redovan program .Redovan program u ukupnom iznosu od 5.950.000,00 dinara ,kojim se zadovoljavaju sledeći interesi u oblasti sporta u okviru redovnih programa .

II
Redovan program obuhvata :
Organizacija sportskih takmičenja od značaja za jedinicu lokalne samouprave Učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u međuokružnim,republičkim,saveznim i evropskim takmičenjima,
Sprečavanje negativnbih pojava u sportu(doping,nasilje i nedolično ponašanje), Izdavanje sportskih publikacija od nacionalnog značaja,
Unapređenje rekreativnog sporta

III
Pravo učešća imaju nosioci programa, pod uslovom da:
Su članovi Sportskog saveza opštine Žabari
Su upisani u registar nedležnih organa
Imaju sedište na teritoriji opštine žabari
Posluju na nedobitnoj osnovi,
Nisu u postupku likvidacije ,stečaja i pod zabranom obavljanja delatnosti,
Nemaju blokadu poslovnog računa.
Namaju poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja,
U poslednje dve godine nisu pravnosnažnom odlukom kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.
Uz prijavu na javni poziv ,nosilac programa je dužan da priloži:

Popunjen Aplikacioni formular predložen od komisije za sport opštine Žabari,
Izjavu o ispunjenosti uslova iz stava tri ovog poziva,overenu od strane odgovornog lica.

V
Rok za podnošenje prijave na javni poziv je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave.
Obrazac prijave biće dostavljen svim sportskim klubovima članovima Sportskog saveza opštine Žabari.
Obrazac prijave na konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za sport opštine Žabari,preko kancelarije Sportskog saveza lično ili poštom, na adresu Sportskog saveza opštine Žabari,ul.Kneza Miloša bb, 12374 Žabari.

Žabari, 12.01.2019. godine