JN 23/2018

10-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03-10-2018. 8. ODLUKA O DODELI UGOVORA MEDICINSKA OPREMA SKENIRANO

10-9-2018.  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 2/2018

10-9-2018. OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA/PRIJAVA

10-9-2018. POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN broj 23/2018

 


Na osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2. člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-78/2018-01 od 22.08.2018. godine, Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – DOBRA

Nabavka medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja Žabari“

broj JN 23/2018

07-9-2018. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – DOBRA

07-9-2018. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV: 23/2018