JN 22/2018

05-10-2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18-9-2018. Odluka o dodeli ugovora

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE
Nabavka usluga:
„Izrada energetskog pasoša za OŠ „Dude Jović“ u Kočetinu i Sibnici i
zdravstvene ambulante u Vlaškom Dolu “
broj JN 22/2018

06-9-2018  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

06-9-2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV: 22/2018