JN 14/2018 obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.7.2018. OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za javnu nabavku broj 14/2018, otvoreni postupak “Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari“

25.6.2018.  Odluka o dodeli ugovora u okviru javne nabavke „Prevoz studenata osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine Žabari“ broj JN 14/2018

23.05.2018

1. Pojašnjenje konkursne dokumentacije
2. Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
3. Konkursna dokumentacija- izmenjena
4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


Na osnovu člana 32. i člana 55. stav 1. tačka 2. člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/2015 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-53/2018-01 od 23.04.2018. godine, Naručilac Opštinska uprava opštine Žabari, ul. Kneza Miloša 103, 12374 Žabari objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U OTVORENOM POSTUPKU
za javnu nabavku usluga
„Prevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije
opštine Žabari“
broj JN 14/2018

1. Poziv za podnošenje ponuda 2018/04/26. godine
2. Konkuirsna dokumentacija 2018/04/26. godine