GODIŠNJI PLAN I PROGRAM INSPEKCIJSKOG NADZORA PO MESECIMA ZA 2020. GODINU

INSPEKCIJA ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ I PUTEVE

 JANUAR

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola stanja drveća, obala, živica i drugih zasada pored puteva.

·         Kontrola zimskog održavanja puteva i ulica.

·         Arhiviranje popisa akata.

·         Izrada godišnjeg izveštaja o radu za predhodnu godinu.

 

 

 FEBRUAR

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola stanja drveća, obala, živica i drugih zasada pored puteva.

·         Kontrola zimskog održavanja puteva i ulica.

 

 

 MART

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola stanja drveća, obala, živica i drugih zasada pored puteva.

 

 APRIL

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola stanja drveća, obala, živica i drugih zasada pored puteva.

 

 

 MAJ

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola stanja drveća, obala, živica i drugih zasada pored puteva.

·         Kontrola stanja kolovoza puta (oštećenja kolovoza).

 

 

 JUN

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola stanja kolovoza puta (oštećenja kolovoza).

 

 

 

 JUL

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola stanja kolovoza puta (oštećenja kolovoza).

 

 

                                                       AVGUST

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola stanja kolovoza puta (oštećenja kolovoza).

·         Kontrola stanja drveća, obala, živica i drugih zasada pored puteva.

 

 SEPTEMBAR

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola stanja drveća, obala, živica i drugih zasada pored puteva.

·         Kontrola stanja kolovoza puta (oštećenja kolovoza).

 

 

 

 OKTOBAR

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza tereta.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola stanja drveća, obala, živica i drugih zasada pored puteva.

 

 

 NOVEMBAR

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola stanja drveća, obala, živica i drugih zasada pored puteva.

 

 

 DECEMBAR

·         Redovne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Vanredne kontrole javnog prevoza putnika.

·         Redovne kontrole auto-taksi prevoza

·         Vanredne kontrole auto-taksi prevoza.

·         Kontrole javnog prevoza putnika i robe po prijavama stranaka.

·         Redovne kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata.

·         Kontrole puteva, putne opreme i putnih objekata po  prijavama stranaka.

·         Kontrola zimskog održavanja puteva i ulica.

 

 

 

Komunalni inspektor                                                               Rukovodilac Inspekcije

        Nenad Vujčić                                                                              Ljubodrag Čolić