Javna nabavka MV 11/2018 zaključen ugovor

8.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1      27.04.2018. godine 

7.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 27.04.2018. godine

 6. Odluka o dodeli ugovora 19.04.2018. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Broj JN 11/2018

U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – kancelarijski materijal po partijama, br.404-43/2018-01 naručilac opštinska uprava opštine Žabari, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male vrednosti dobra – kancelarijski materijal po partijama.
Ponuda mora da biti u celosti pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove u postupku javne nabavke po ZJN.

  1. Poziv za podnošenje ponuda                   03.04.2018. godine
  2. Konkursna dokumentacija                         03.04.2018. godine
  3. Izmena konkursne dokumentacije            10.04.2018. godine
  4. Konkursna dokumentacija – izmenjena     10.04.2018. godine
  5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda        10.04.2018. godine

 

 

JNMV 12/2018 zaključen Ugovor

1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 1 2018/04/25. godine
2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2 2018/04/25. godine


 24.4.2018.  Odluka o dodeli ugovora


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluge deratizacija i suzbijanja komaraca
JAVNA NABAVKA br. 12/2018

1. Poziv za podnošenje ponuda           12.04.2018. godine
2. Konkursna dokumentacija                  12.04.2018. godine