Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari – izmene

31-10-2018. Šesta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

25-9-2018.Peta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

06-9-2018  Četvrta izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu

 

25.7.2018. Treća izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 

 

24-5-2018.   Druga izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu Opštinske uprave Žabari

 Datum objave Naziv dokumenta 
27.03.2018. Prva izmena plana  javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Opštine Žabari

 Datum objave Naziv dokumenta 
23.02.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

 Datum objave Naziv dokumenta  
22.01.2018 Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Javna nabavka MV 11/2018 zaključen ugovor

8.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1      27.04.2018. godine 

7.  Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2 27.04.2018. godine

 6. Odluka o dodeli ugovora 19.04.2018. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Broj JN 11/2018

U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – kancelarijski materijal po partijama, br.404-43/2018-01 naručilac opštinska uprava opštine Žabari, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male vrednosti dobra – kancelarijski materijal po partijama.
Ponuda mora da biti u celosti pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove u postupku javne nabavke po ZJN.

  1. Poziv za podnošenje ponuda                   03.04.2018. godine
  2. Konkursna dokumentacija                         03.04.2018. godine
  3. Izmena konkursne dokumentacije            10.04.2018. godine
  4. Konkursna dokumentacija – izmenjena     10.04.2018. godine
  5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda        10.04.2018. godine

 

 

JNMV 12/2018 zaključen Ugovor

1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 1 2018/04/25. godine
2. Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 2 2018/04/25. godine


 24.4.2018.  Odluka o dodeli ugovora


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Usluge deratizacija i suzbijanja komaraca
JAVNA NABAVKA br. 12/2018

1. Poziv za podnošenje ponuda           12.04.2018. godine
2. Konkursna dokumentacija                  12.04.2018. godine