Odluke o porezu na imovinu od 2021.godine

 PDF:Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na ….Odluka o stopi amortizacije u opštini, za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti (osim zemljišta),…Odluka o određivanju zonama i najopremljenije zone na teritoriji opštine ŽabariOdluka o stopama poreza na imovinu u opštini ŽabariWORDOdluka…

Objavljeno LPA   

Eko naknada – pojašnjenja

Kod utvrđivanja eko naknade voditi računa:– Preduzetnik koji ima privremenu odjavu podnosi prijavu do datuma privremene odjave, odnosno naknadu ne plaća samo dok traje zvanična privremena odjava– Ako u toku 2020 godine dođe do promene opštine na kojoj obveznik obavlja aktivnost – podnosi prijavu na…

Objavljeno LPA   

Odluke u vezi utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu

 Odluke u vezi utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu („Službeni glasnik opštine Žabari“, broj 8/2019Odluka o lokalnim komunalnim taksamaOdluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovuinu za 2020. godinu u opštini ŽabariOdluka o stopi amortizacijeOdluka o stopama poreza…

Objavljeno LPA   

Obaveštenje za poreske obveznike koji poreski dug izmiruju na rate

Za vreme plaćanja poreskog duga na rate, obračunava se kamata po stopi koja je jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije. Prema poslednjim podacima, od 14.03.2018. godine važi i primenjuje se do sledeće izmene, referentna kamatna stopa koja iznosi 3,25%.Period primeneReferentna kamatna stopa11.02.2016. – 06.07.2016.4,25%07.07.2016. – 06.09.2017.4,00%07.09.2017. – 08.10.2017.3,75%09.10.2017. -14.03.2018.3,50%14.03.2018.3,25%U slučaju promene referentne kamatne stope poreski…

Objavljeno LPA   

Zahtevi

 ZAHTEV ZA POVRAĆAJ – PREKNJIŽAVANJE VIŠE ILI POGREŠNO NAPLAĆENOG IZVORNOG PRIHODA LOKALNE SAMOUPRAVE Obrazac ZPPZahtev za izdavanje poreskog uverenjaZAHTEV ZA ISPRAVKU GREŠKE Obrazac ZIG

Objavljeno LPA   

Obrasci

PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORUPRIJAVA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA, UKLJUČUJUĆI I ISTICANJE I ISPISIVANJE FIRME VAN POSLOVNOG PROSTORA NA OBJEKTIMA I PROSTORIMA KOJI PRIPADAJU JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE (KOLOVOZI, TROTOARI, ZELENE POVRŠINE, BANDERE I SL.) 01012018Pravilnik o obrascima poreskih…

Objavljeno LPA