ЈНМВ 26/2018

„Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију саобраћајница у насељу Симићево, у општини Жабари“

15-10-2018. Обавештење о закљученом уговору

08-10-2018. Oдлука о додели уговора

28-9-2018. IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

28-9-2018. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

28-9.2018.  Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

26-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

29-9-2018. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

ЈН 23/2018

10-10-2018. Обавештење о закљученом уговору

03-10-2018. 8. ODLUKA O DODELI UGOVORA MEDICINSKA OPREMA SKENIRANO

10-9-2018.  ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 2/2018

10-9-2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

10-9-2018. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН број 23/2018

 


На основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-78/2018-01 од 22.08.2018. године, Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА

Набавка медицинске опреме за потребе Дома здравља Жабари“

број ЈН 23/2018

07-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА

07-9-2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ: 23/2018

ЈН 24/2018

05-10-2018 Обавештење о закљученом уговору

18-9-2018. Одлука о додели уговора

На основу члана 32. и члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-79/2018-01 од 04.09.2018. године, Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари

објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
за јавну набавку радова
„Извођење радова на летњем одржавању локалних путева и
улица на територији општине Жабари“
број ЈН 24/2018

 

06-9-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

06-09-2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН 22/2018

05-10-2018. Обавештење о закљученом уговору

18-9-2018. Одлука о додели уговора

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ
Набавка услуга:
„Израда енергетског пасоша за ОШ „Дуде Јовић“ у Кочетину и Сибници и
здравствене амбуланте у Влашком Долу “
број ЈН 22/2018

06-9-2018  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

06-9-2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ: 22/2018

ЈН 21/2018

05-10-2018 Обавештење о закљученом уговору

18-9-2018. Oдлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ
„Технички преглед изведених радова у ОШ „Дуде Јовић“ у Жабарима, Брзоходу, Кочетину и Сибници и здравствене амбуланте у Влашком Долу“
БРОЈ ЈНМВ: 21/2018

06-9-2018. Konkursna dokumentacija JNMV 21 2018 TEHNICKI PREGLED SKOLE I AMBULANTA

06-9-2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 25/2018

05-10-2018. Обавешење о закључуном уговору

19-9-2018.  Одлука о додели уговора

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ
„Набавка услуга:
„Стручни надзор над извођењем радова на летњем одржавању локалних путева и
улица на територији општине Жабари“
број ЈН 25/2018

07-9-2018. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

07-9-2018. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JН 7/2018 Одлука о измени уговора

28-8-2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JN OS KOCETIN SKENIRANO

10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS KOCETIN

04.5.2018.  Oбавештење о закљученом уговору

17.4.2018.   Oдлука о додели уговора за јавну набавку бр 7/2018

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ У КОЧЕТИНУ

Ознака из Општег речника набавке: 45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000, 45310000

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари – измена

25-9-2018.Пета измена плана јавних набавки за 2018. годину

06-9-2018  Четврта измена плана јавних набавки за 2018. годину

 

25.7.2018. Трећа измена плана јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари

 

 

24-5-2018.   Друга измена плана јавних набавки за 2018. годину Општинске управе Жабари

 Датум објаве Назив документа 
27.03.2018. Прва измена плана  јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018. годину Општине Жабари

 Датум објаве Назив документа 
23.02.2018 План јавних набавки за 2018.годину

План јавних набавки за 2018.годину

 Датум објаве Назив документа  
22.01.2018 План јавних набавки за 2018.годину

ЈН 22/2017 ОДЛУКА О 2. ИЗМЕНИ УГОВОРА

31.8.2018. ОДЛУКА О 2. ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ АМБУЛАНТА ВЛАШКИ ДО

26.7.2018. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ АМБУЛАНТА ВЛАШКИ ДО


20.4.2018.   Обавештење о закљученом  уговору „ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ У ВЛАШКОМ ДОЛУ“ број ЈН 22/2017

 Грађевински радови на санацији и адаптацији здравствене амбуланте у Влашком Долу број ЈН 22/2017

ЈН 8/2018 Одлука о измени уговора

30.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA II SKENIRANO

10.8.2018. ODLUKA O IZMENI UGOVORA OS SIBNICA 

04.5.2018.Oбавештење о закљученом уговору

17.4.2018. Одлука о додели уговора за јавну набавку бр 8/2018

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ за јавну набавку радова 2„ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУДЕ ЈОВИЋ“ ЖАБАРИ, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СИБНИЦИ“ број ЈН 8/2018